Riverside分店

地址:Shop ST-05, Block E đường Nguyễn Lương Bằng khu phố Riverside Residence, phường Tân Phú, PMH, TPHCM

電話: 08-54171877

服務電話: 0906-941-544

Grandview分店

地址: Shop CN1-3/3SB-6-1, 175 đường Nguyễn Đức Cảnh, khu phô Grandview, phường Tân Phong, Phú Mỹ Phong

電話: 08-5417-1877

服務電話: 0906-941-599

Opening time: Monday-Thrusday 5:30 to 11:00, Friday - Saturday 5:00 to 11:00 & Sunday 5:30 to 10:30